Πολιτική Απορρήτου

Η «GREEN PANDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» σέβεται και προστατεύει το απόρρητό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται κάθε φορά που κάνετε χρήση των υπηρεσιών που σας προσφέρονται μέσω του pandas.io και της εφαρμογής “Trade-In App” (i) προς αξιολόγηση της ηλεκτρονικής συσκευής σας, (ii) παροχή οικονομικής προσφοράς κατά περίπτωση – σε περίπτωση που αποφασίσετε να προβείτε σε οικονομική συναλλαγή, (iii) προς πληρωμή σε εσάς του συμφωνηθέντος αντιτίμου που αντιστοιχεί στην αξία της ηλεκτρονικής συσκευής σας όπως προέκυψε κατά την ως άνω αναφερόμενη αξιολόγηση, εφόσον τελικά προβείτε σε διάθεση αυτής προς την εταιρία μας («οικονομική συναλλαγή»).

Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διέπεται από το νομικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και από τον Ελληνικό νόμο υπ’ αριθμ. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων» όπως αυτός ισχύει έως και σήμερα.

Για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται η εταιρία με την επωνυμία «GREEN PANDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» εδρεύουσα επί της οδού Μέρλιν 2, Τ.Κ. 10671, Αθήνα με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 150229702000 (εφεξής καλούμενη ως «η εταιρία μας», «εμείς», «μας», «δικό μας») και σκοπός μας με την παρούσα πολιτική είναι να σας παρέχουμε τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. συλλογή, αποθήκευση κ.α.) καθώς και να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας.

1. ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησής σας και Επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, μοναδικός κωδικός προώθησης (promo code). Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς κατά το προσυμβατικό στάδιο, δηλαδή τη στιγμή που συμπληρώνετε την οικεία φόρμα επικοινωνίας για να αποστείλετε ταχυδρομικώς την ηλεκτρονική συσκευή σας στην έδρα μας προς αξιολόγηση.

Β. Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας: Τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της κινητής συσκευής σας («αριθμός IMEI»). Ο αριθμός ΙΜΕΙ συλλέγεται κατά το στάδιο αξιολόγησης της ηλεκτρονικής συσκευής σας προκειμένου να διαμορφωθεί ακολούθως μία ανάλογη οικονομική προσφορά για την πώλησή της. Στο βαθμό που ο ανωτέρω αριθμός IMEI ή παρόμοια αναγνωριστικά ή συναφή στοιχεία αντλούμενα εξ’ αυτού δύναται να ερμηνευθούν ως ή να καταστούν δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη σχετικώς εφαρμοστέα νομοθεσία, δεσμευόμαστε πως θα διαχειριζόμαστε τα εν λόγω στοιχεία ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Πολιτικής Απορρήτου.

Γ. Οικονομικά σας δεδομένα: Εφόσον προβείτε σε οικονομική συναλλαγή και μόνο κατά το εν λόγω στάδιο συλλέγουμε τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Σας Λογαριασμού (IBAN ) ή/και τον αριθμό της τραπεζικής χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας.

2. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

-Για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας κατά το προσυμβατικό στάδιο, ήτοι για την ασφαλή αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών της ηλεκτρονικής συσκευής σας στην έδρα της εταιρείας μας προς περαιτέρω αξιολόγησή της.

- Για την τελική και ομαλή κατάρτιση της σύμβασης, ήτοι: με την καταβολή σε εσάς του συμφωνηθέντος αντιτίμου (αξία της ηλεκτρονικής συσκευής σας) και αντίστοιχη πώληση της ηλεκτρονική συσκευής σας σε εμάς.

- Για διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων σας αλλά και εν γένει προστασίας των συναλλαγών, ήτοι με σκοπό την ταυτοποίησή σας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η επαρκής ταυτοποίησή σας εξυπηρετεί και τη δική σας προστασία από τυχόν απατηλές συμπεριφορές τρίτων σε περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής συσκευής σας ή του κουπονιού σας.

- Για συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας, εφόσον τυχόν λάβουμε σχετικό νόμιμο αίτημα προς διαβίβαση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων προς τις αρμόδιες αστυνομικές ή εισαγγελικές/δικαστικές ή εποπτικές αρχές και με σκοπό την τήρηση εκ μέρους μας της ισχύουσας νομοθεσίας ή για συμμόρφωση μας με την εμπορική ή φορολογική νομοθεσία κλπ.

- Για την διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρα. 1 περ. (στ) του ΓΚΠΔ και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συλλογή δεν συνιστά κατά περίπτωση παραβίασης των ατομικών σας δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας (δηλαδή προηγείται της επεξεργασίας σχετική στάθμιση συμφερόντων). Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται ιδίως και πρωτίστως για λόγους προστασίας των συναλλαγών και πρόληψης ή καταστολής ποινικών ή άλλων αδικημάτων (π.χ. απάτη, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κ.α.).

- Με τη συγκατάθεσή σας. Εφόσον έχει ζητηθεί και ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

Σημειώνεται ότι εφόσον έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε την αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter), μέσω επιλογής του σχετικού πεδίου στον ιστότοπό μας pandas.io, η εταιρεία μας θα σας αποστέλλει ενημερωτικό υλικό στη δηλωθείσα από εσάς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των εμπορικών δραστηριοτήτων μας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την επιλογή του σχετικού πεδίου μας χορηγείτε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να κάνουμε χρήση, συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων σας για τον αμέσως ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό (αποστολή ενημερωτικού υλικού, διαφήμιση, απευθείας εμπορική προώθηση). Σε κάθε περίπτωση έχετε κάθε δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεσή σας μέσω αποστολής σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο oi.sadnap@tcatnoc ή απλώς πατώντας την επιλογή “unsubscribe” στα αντίστοιχα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνετε.

3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρεία μας δύναται να τα διαβιβάζει στους κάτωθι αποδέκτες:

(i) στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με σχετική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Συγκεκριμένα, το προσωπικό μας, επεξεργάζεται τα δεδομένα σας αποκλειστικά με σκοπό την αρχική αξιολόγηση της συσκευής σας και τον οικείο έλεγχό της, την παροχή σε εσάς της προτεινόμενης οικονομικής προσφοράς, την έκδοση σχετικού κουπονιού εφόσον αποδεχθείτε την οικεία προσφορά, την εκτέλεση οικονομικής συναλλαγής, και εν γένει με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση της συμβάσεώς μας.

(ii) σε (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα, συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους η εταιρεία μας αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που έχουν επωμιστεί με το έργο της διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης των τεχνικών χαρακτηριστικών του λογισμικού που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας pandas.io και εν γένει των server μας, καθώς και με το έργο της φιλοξενίας, διαχείρισης και συντήρησης των δεδομένων σας (hosting platforms/servers) και αποθήκευσης δεδομένων, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων. Οι πάροχοι που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και διαθέτουν έμπειρο, ικανό και αξιόπιστο προσωπικό ενώ λειτουργούν βάσει όλων των σχετικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και κανόνων που θέτει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Οι ως άνω Εκτελούντες την Επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία μας να τηρούν καθήκον εχεμύθειας, να μην κοινοποιούν τα δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς την άδεια της εταιρείας μας, να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους συμφωνημένους σκοπούς επεξεργασίας, να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και εν γένει να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ώστε να τηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας αυτών.

(iii) σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα ιδρύματα εκτέλεσης πληρωμών μέσω των οποίων υλοποιείται η οικονομική μας συναλλαγή.

(iv) σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες.

(v) σε παρόχους λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική από το νόμο ή επιβάλλεται από άλλες αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή απαιτείται για σκοπούς προβλεπόμενους από το νόμο, για τους οποίους δεν απαιτείται συναίνεση του ατόμου (π.χ. συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης, για προστασία των εννόμων συμφερόντων μας ή/και της περιουσίας μας κ.α.).

Υπάρχει πιθανότητα η εταιρεία μας να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τρίτων, τα οποία διαβιβάζονται απευθείας σε εμάς από τους ίδιους τους χρήστες του ιστοτόπου pandas.io και της εφαρμογής “Trade-in app” όπως όταν ο πελάτης που αποστέλλει την ηλεκτρονική συσκευή προς κοστολόγησή της και πώληση είναι διαφορετικός από τον κύριο της ηλεκτρονικής συσκευής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ευθύνη του πελάτη/χρήστη που εμφανίζεται ως κάτοχος της ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη χρήση του ιστοτόπου pandas.io και της εφαρμογής “Trade-in app” εν γένει να έχει λάβει την προηγούμενη ρητή/έγγραφη συναίνεση από τον κύριο, προτού ανακοινώσει τα προσωπικά του δεδομένα στην εταιρεία μας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία λογαριασμού κ.ο.κ.) και να τον ενημερώσει σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, διότι ο πελάτης/χρήστης θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την παραχώρηση των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου που δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται κατά παράνομο ή ακατάλληλο τρόπο. Η εταιρεία μας ρητώς αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης δύναται να απορρέει από την εν λόγω παράνομη ή αθέμιτη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε τρίτο πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία μας υπό τις συνθήκες αυτές έχει τα ίδια δικαιώματα με αυτά που περιγράφονται στον Όρο 7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου υπό τον τίτλο «Τα Δικαιώματά Σας».

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρείες εκτός Ε.Ε., θα προστατεύσουμε τα δεδομένα σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τα δεδομένα σας θα τύχουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο μετά από εντολή μας και μόνο σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες εγγυήσεις (δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων, εγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας κλπ.) που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα χρονικά διαστήματα που τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτώνται από το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει (ενδεικτικώς καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος για την πώληση της ηλεκτρονικής συσκευής σας) και κάθε σχετικό νόμιμο επιχειρηματικό μας σκοπό. Γενικά, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς ή λόγους, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται και θα καταστρέφονται με ασφάλεια ή/και μπορεί να ανωνυμοποιούνται σε συντομότερο χρόνο ώστε να καθίστανται μη ταυτοποιήσιμα με το πρόσωπό σας.

Ειδικότερα, όταν επιλέγετε να προβείτε σε οικονομική συναλλαγή και τελική πώληση της ηλεκτρονικής συσκευής σας, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) έτη από την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Ειδικώς για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε βάσει της συγκατάθεσής σας, αυτά τηρούνται για όσο χρόνο έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση ή έως την ανάκλησή της εάν τυχόν αυτή λάβει χώρα νωρίτερα.

Κατά τα λοιπά και όλως εξαιρετικά, μπορεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακόμα και μετά τη λήξη της μεταξύ μας σχέσης και το πέρας των προθεσμιών άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων που τυχόν απορρέουν απ’ αυτήν (λ.χ., υπαναχώρηση από την καταρτισθείσα σύμβαση), προκειμένου να συμμορφωθούμε με έννομα συμφέροντά μας όπως ανωτέρω ορίζονται (π.χ. πρόληψη ή καταστολή εγκλημάτων) ή με άλλη νομική υποχρέωση κατόπιν σχετικού αιτήματος από αρμόδιες Δημόσιες αρχές.

6. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ/ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θεσπίζουμε Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα («Κ.Τ.Ο.Μ.») ασφαλείας που επαρκούν για να μειώσουν στο ελάχιστο τους κινδύνους καταστροφής, απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων - ακόμη και τυχαία -, να παρεμποδίσουν την ανεπίτρεπτη πρόσβαση και διάδοση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να αποτρέψουν παράνομους τρόπους επεξεργασίας και είδη επεξεργασίας που δεν είναι σύμφωνα με τους σκοπούς συλλογής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και, τέλος, που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σας και αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας τους.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι τα Κ.Τ.Ο.Μ. που υιοθετούνται σε σχέση με τη συλλογή των δεδομένων σας και την τυχόν διαβίβασή τους σε τρίτους, περιορίζουν ή εξαιρούν κάθε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διασποράς δεδομένων κατά το στάδιο της αξιολόγησης της συσκευής σας, καθώς η προστασία των δεδομένων σας εξαρτάται και από εσάς.

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρηση μας (δικαίωμα πρόσβασης).

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την ενημέρωση, διόρθωση και τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης).

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή και οριστική εξάλειψη των προσωπικών σας δεδομένων εν μέρει ή εξ ολοκλήρου (δικαίωμα διαγραφής) (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή των αποκλεισμό των προσωπικών σας δεδομένων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που κρίνονται περιττά για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή μεταγενέστερα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με ασφαλή τρόπο (δικαίωμα στη φορητότητα).

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε εν όλω ή εν μέρει (δικαίωμα εναντίωσης) για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία πλην των ρητώς ανωτέρω αναφερόμενων.

Μπορείτε να ασκήσετε ελεύθερα τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας γραπτό αίτημα στη εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση oi.sadnap@tcatnoc ή/και αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στη διεύθυνση οδού Μέρλιν 2, Τ.Κ. 10671, Αθήνα, και θα σας απαντήσουμε άμεσα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα πελατών/χρηστών στη διάρκεια ενός μήνα από την υποβολή τους. Περιστασιακά ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας και τον αριθμό των αιτημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά . Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο μπορούμε είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος χρέωσής σας για το οποίο θα σας ενημερώσουμε, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:rg.apd@tcatnoc

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρία μας δύναται να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ακόμη και λόγω επικαιροποίησης της νομοθεσίας που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και προστατεύει τα δικαιώματά σας. Τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στην εφαρμογή “Trade-In App” και θα γνωστοποιούνται σε εσάς με αυτό τον τρόπο, ώστε θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν σε αυτήν και από την επόμενη επίσκεψή σας. Σας προσκαλούμε λοιπόν κάθε φορά που κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας και της συγκεκριμένης εφαρμογής να επισκέπτεστε και αυτή την ενότητα για να διαβάσετε την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή παράπονο σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας :

GREEN PANDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε .

Οδός Μέρλιν 2, Τ.Κ. 10671, Αθήνα

Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 150229702000

oi.sadnap@tcatnoc

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων :

oi.sadnap@opd